از شایعه تا واقعیت؛ وجود پنبه در حلیم!


توضیحات رئیس اتحادیه صنف کبابی، حلیم و پزندگان غذاهای سنتی تهران در اینباره


۰ نظر