فروشگاه نی نی جور
برجاماتحادیه اروپافدریکا موگرینی

فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز جمعه ۳۰ اوت از تماس ایران و فرانسه در حاشیه اجلاس گروه هفت در شهر بیاریتز استقبال کرد و گفت اتحادیه اروپا به کار برای حفظ برجام ادامه خواهد داد.