فروشگاه نی نی جور
سردار سلیمانیسید حسن نصرالله

دبیرکل حزب الله: یک روز بعد از نماز و هنگام تعقیبات نماز به ذهنم خطور کرد که ملک الموت گفت من به ایران می روم تا  قاسم سلیمانی را قبض روح کنم.

فرض کردم گفته شد یک استثنا نیز وجود دارد که در ازای تاخیر در قبض روح قاسم سلیمانی او جان من را بگیرد و من گفتم قاسم سلیمانی را رها کن و جان من را بگیر.