چهارمین روز اعتراضات به کشته شدن یک سیاهپوست در آمریکا


‫اعتراضات به کشته شدن یک سیاهپوست در شارلوت آمریکا برای چهارمین روز ادامه یافت‬ 


۰ نظر