قاره پیمایی میوه های قاچاق برای حضور در بازار ایران


بازار میوه کشورمان پذیرای میوه های قاچاق از سایر قاره ها شده است.

۰ نظر