خاطره احمد توکلی از قلدری رضاخان


احمد توکلی در برنامه پلاک 57 گوشه ای رفتارهای قلدرانه رضاخان با مردم می گوید.


۰ نظر