روحانی: ما عمامه داریم کلاه سرمان نمیرود!!


رییس جمهوری: برخی به ما می گفتند"چرا رفتید با قدرت های بزرگ مذاکره می کنید؟کلاه گشادی سرتان میکنند؟

گفتیم:ما عمامه داریم،سرمان کلاه نمیره!


۰ نظر