راه حل ساده روحانی برای حل مشکل اشتغال جوانان!


حسن روحانی در سخنرانی های انتخاباتی خود راه حلی ساده برای ایجاد اشتغال برای جوانان ارائه کرده بود، اما ....


۰ نظر