روشنگری رهبرانقلاب از ترفند آمریکا در جنگ اقتصادی


سخنان رهبری در ارتباظ با ترفند هایی که آمریکا برای راه انداختن جنگ اقتصادی به کار می برد..


۰ نظر