چرا به سوریه و لبنان کمک می کنیم؟!


پاسخی نسبتا منظقی از حسن عباسی


۰ نظر