نظر حسن عباسی نسبت به ابراهیم رئیسی


حسن عباسی چه دیدگاهی نسبت به ابراهیم رئیسی و انتخابات 96 دارد؟


۰ نظر