سخنان جنجالی و انتقادی یک دانشجو در حضور حسن عبسی و پاسخ وی!


ویدیوی کامل: سخنان انتقادی و جنجالی یک دانشجو در حضور حسن عباسی در دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان و پاسخ عباسی به وی


۰ نظر