تصویب تحریم های جدید در ادامه عهد شکنی های آمریکا


مجلس سنای آمریکا طرح تحریم های ایران موسوم به S.722 را تصویب کرد. بر اساس این طرح هر گونه لغو تحریم های ایران باید با موافقت کنگره صورت گیرد.


۰ نظر