بازنشر؛ صحبت های ظریف درباره تحریم های آمریکا


ظریف: تحریمهای آمریکا چیزی جز کاغذ پاره نخواهد بود


۰ نظر