راه حل مسئله فلسطین چیست؟


«این منطقى که امام بزرگوار مطرح کردند که «اسرائیل باید از بین برود»، یک منطق انسانى است؛ ما گفتیم از این مردمى که در این منطقه زندگى می کنند، یک رفراندومى انجام بگیرد، رژیم حاکم بر این منطقه را رفراندوم معین کند، مردم معین کنند.» 


۰ نظر