کنایه علی ضیا به سلفی بگیران «مجلسی»!


سلفی بگیران دیروز از کمند برنامه فرمول یک هم بی گزند نماندند!


۰ نظر