تشر دادستان تهران به خودروسازان و شهرداری!


سالهاست که می گویند درستش میکنیم؛برای امنیت خودتان خرج کنید!


۰ نظر