فتاح : پرداخت یارانه را به کمیته امام واگذار کنید!


درخواست عجیب رئیس کمیته امداد امام خمینی از دولت 


۰ نظر