چالش های مالی سنگین شهرداری تهران در دوره جدید!


گزارشی جامع از همه آنچه شهرداری تهران در دوره جدید پیش روی دارد.شهرداری که هم طلبکار است هم بدهکار!


۰ نظر