دفاع خاص روحانی از وزرای پیشنهادی خود!


جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی علوم و نیرو در مجلس شورای اسلامی (96/08/07)


۰ نظر