روحانی:این زلزله ثابت کرد که مردم بهتر از دولت خانه می سازند!


سخنان رئیس جمهور در جلسه ستاد بحران استان کرمانشاه در مورد مسکن مهر و ... (96/08/23)


۰ نظر