اظهارات محمد جواد ظریف درباره برجام پس از ورود به ایتالیا


وزیر امور خارجه: حمایت اتحادیه اروپا باید با اقدامات عملی همراه شود.


۰ نظر