بی محلی سردار سلیمانی به نامه آمریکایی ها


ماجرای نامه ای که رئیس سیا به سردار قاسم سلیمانی نوشت و سردار آن را باز نکرد.


۰ نظر