اقدام جالب استاندار اصفهان


مهر علیزاده، معاونان و کارشناسان بعضی از دستگاه ها را که بجای مدیران کل در جلسه استانداری شرکت کرده بودند، از جلسه اخراج کرد!


۰ نظر