میراث سیاسی و اقتصادی مرحوم هاشمی چه بود؟


سخنگوی جامعه روحانیت و وزیر دولت موسوی از میراث سیاسی و اقتصادی مرحوم هاشمی می‌گویند


۰ نظر