سیاست ضد ایرانی ترامپ تلفیقی از شوی تبلیغاتی با زیاده خواهی و قلدرمعابی


۰ نظر