سخنان روحانی خطاب به دولت آمریکا در سفر به کرمان


سخنرانی رئیس جمهور در شهر سیرجان استان کرمان.


۰ نظر