حذف تشریفات مصلای تبریز به دستور امام جمعه


به دستور آیت الله آل هاشم امام جمعه تبریز تشریفات مصلای این شهر حذف شد


۰ نظر