نوبخت: یارانه در سال آینده به همین روال پرداخت می شود


سخنگوی دولت؛ یارانه در سال آینده به همین روال پرداخت می شود.


۰ نظر