صحبتهای جهانگیری از کسانی که میخواهند مدیران را بدنام کنند!


اسحاق جهانگیری: یکعده‌ای میخواهند همه مدیران را بدنام کنند، یکروز به اسم حقوق نجومی و یکروز به اسم ثروت


۰ نظر