اعتراف فرانسوی ها: لودریان نتوانست امتیازی در ایران کسب کند!


ژان-ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه که دو روز پیش به ایران سفر کرد،به نظر مطبوعات فرانسوی دست خالی و بدون هیچ دستاورد مطلوب از جانب آنها ایران را ترک کرد...!


۰ نظر