حمله فردی به اقامتگاه سفیر ایران در وین!


حمله فردی 26 ساله سعی به ورود به اقامتگاه سفیر ایران در وین می کند که محافظان مانع از ورود وی می شوند.


۰ نظر