واکنش نوبخت به اقدام اخیر نخست وزیر رژیم صهیونیستی درمورد برجام


واکنش سخنگوی دولت به اقدام اخیر نخست وزیر رژیم صهیونیستی برجام با هر فرجامی قابل دفاع است.


۰ نظر