کنایه سنگین دیرین دیرین به استیضاح های مجلس


طنز دیرین دیرین


۰ نظر