بیانیه پایانی اجلاس اتحادیه پارلمان های کشور های اسلامی


بیانیه پایانی اجلاس اضطراری کمیته دائمی فلسطین اتحادیه بین المجالس اسلامی؛ دفاع پارلمان های اسلامی از فلسطین


۰ نظر