صحبت های جهانگیری در مورد خروج آمریکا از برجام


جهانگیری نسبت به خروج آمریکا از برجام واکنش نشان داد


۰ نظر