محمدرضا کلاهی عامل انفجار حزب جمهوری کشته شد؟!


ضاربان بعد از شلیک دو گلوله به سر "علی معتمد"، متواری شدند و جسد سه ماه بعد در حالی که متعفن شده بود، پیدا شد. وقتی جسد را بررسی کردند، متوجه شدند او خالی در کف پای چپ اش دارد که همان علامت "محمدرضا کلاهی" است لذا به احتمال زیاد محمدرضا کلاهی صمدی با نام مستعار علی معتمد عامل انفجار دفتر حزب جمهوری کشته شده است.


۰ نظر