روایت مرحوم هاشمی از آخرین لحظات عمر امام (ره)


گفتگو با مرحوم هاشمی در روز تشیع پیکر حضرت امام (ره)


۰ نظر