تصمیمات جدید صالحی در برجام بعد از سخنرانی قاطع رهبری


صالحی از تصمیمات جدید سازمان انرژی اتمی پس از سخنان رهبری صحبت کرد


۰ نظر