قطعنامه چهلمین راهپیمایی روز جهانی قدس


بیان چهلمین قطعنامه روز جهانی قدس


۰ نظر