آخرین خبر از تصویب معاهده FATF در مجلس ایران


لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به مدت 2 ماه مسکوت ماند


۰ نظر