ناگفته های حمید رسایی از تصویب 20 دقیقه ای برجام


گفت و گو با حمید رسایی پیرامون تصویب برجام؛ رسایی: تصویب این توافق یک دیکتاتوری پارلمانی بود!


۰ نظر