حمایت آمریکا از حفظ نام ایران در لیست FATF


درخواست قانونگذاران آمریکایی از نفوذ واشنگتن که نام ایران را باید در لیست سیاه FATF حفظ کنیم


۰ نظر