اعلان برائت روسای اصناف و اتحادیه ها از اغتشاش گران بازار


روسای اتحادیه ها و اصناف بازار از افرادی که در روزهای اخیر به بهانه وضع بد معیشتی موجب اخلال در نظم عمومی شده بودند، اعلان برائت کردند.


۰ نظر