نوبخت: مسئولیت ضعف دولت در بحث ارز را می پذیرم، من مقصرم!


صحبت های نوبخت درباره دولت و وضعیت ارز


۰ نظر