انتشار لیست ارزبگیران دولتی؛ وزارت بهداشت در صدر!


لیست نهادهایی که برای واردات ارز دولتی می گرفتند منتشر شد.


۰ نظر