اعتراف وزارت صنعت به تخلف در ثبت سفارش خودرو!


حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت به تخلف خود وزارت در ثبت سفارش خودروهای این وزارت اعتراف کرد!


۰ نظر