اما و اگرهای برجامی در بسته پیشنهادی اروپایی ها


نظر منفی رئیس جمهور در مورد بسته پیشنهادی حفظ برجام از سوی اروپایی ها


۰ نظر