ترس سایر کشورها از آمریکا در شرایط فعلی ایران از زبان جهانگیری


صحبت های معاون اول رئیس جمهور در جلسه شورای اداری استان اصفهان.


۰ نظر