حضور شبانه وزیر کار در میان کارگران معترض سد کارون 4


وزیر کار در میان کارگران معترض سد کارون 4 شهرستان لردگان: تا هر ساعتی از شب که باشد می مانم و با شما صحبت می کنم و صبح با هم کله پاچه می خوریم!


۰ نظر